Mareads
ฉันจะเผยแพร่งานเขียนอย่างไร

ฉันจะเผยแพร่งานเขียนอย่างไร

  1. กด “เข้าสู่ระบบ” แล้วกดที่ “รูปโปรไฟล์”
  2. เลือก “งานเขียน” โดยผู้ใช้สามารถเลือกเผยแพร่ได้ 2 วิธี ดังนี้

2.1 เลือกงานเขียน “ทั้งหมด” หรือเลือกเฉพาะ “งานเขียนเรื่องที่ต้องการ” จากนั้นให้กดเลือก “เผยแพร่”

2.2 เลือก “งานเขียนที่ต้องการเผยแพร่” และกด“เปลี่ยนสถานะ” งานเขียนเป็นเผยแพร่ โดยระบบจะเปลี่ยนสถานะให้อัตโนมัติทันที