Mareads
เปลี่ยนรหัสผ่านจากเว็บไซต์

เปลี่ยนรหัสผ่านจากเว็บไซต์

  1. กดที่ “ตั้งค่าโปรไฟล์” เลือกหน้าข้อมูลส่วนตัว  

  2. กด “เปลี่ยนรหัสผ่าน” เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

  3. กรอก “รหัสผ่านเดิม”

  4. กรอก “รหัสผ่านใหม่” และกรอก “ยืนยันรหัสผ่าน” อีกครั้ง

  5. กด “ยืนยัน” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง