Mareads
ฉันจะลงทะเบียนนักเขียนเพื่อรับรายได้อย่างไร

ฉันจะลงทะเบียนนักเขียนเพื่อรับรายได้อย่างไร

  1. กด “เข้าสู่ระบบ” แล้วกดที่ “รูปโปรไฟล์”

  2. เลือก “จักรวาลนักเขียน”

  3. เลือก “ลงทะเบียนเพื่อรับรายได้”

  4. กรอกข้อมูลพร้อมแนบสำเนาหลักฐานยืนยันให้ครบถ้วน ดังนี้

  • ข้อมูลชื่อบุคคล/นิติบุคคล

  • ที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ตามหนังสือรับรองบริษัทหรือใบภพ 20 (*กรณีเป็นนิติบุคคล เอกสารหนังสือรับรองจะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่หรือจัดจำหน่ายวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง) 

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

  • ข้อมูลบัญชีธนาคาร สำหรับโอนเงินรายได้จากแพลตฟอร์ม MaReads

  1. กด “ส่งข้อมูล”

ข้อมูลจะถูกตรวจสอบและดำเนินการอนุมัติภายใน 3-7 วันทำการ (กรณีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน) หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานทาง write.support@mareads.com