ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่าง

บุคคล หรือ นิติบุคคล ผู้ตกลงเข้ารับบริการวางจำหน่ายสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้รับบริการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107536000480 ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้รับบริการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเป็นผู้มีสิทธิ หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ มีความประสงค์นำงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวมาจัดทำในรูปสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วมอบให้ผู้ให้บริการนำไปให้บริการดาวน์โหลด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะรวมเรียกว่า “E-Contents”

ผู้ให้บริการตกลงให้บริการดาวน์โหลด / จำหน่าย E-Contents ของผู้รับบริการผ่านช่องทางผู้ให้บริการ และ/ หรือ Seller และ / หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ดูแลจัดการโดยผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริการ MAREADS” และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้เอกสารแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ด้วย

1.ข้อตกลงการให้บริการ

ผู้รับบริการตกลงนำ E-Contents มารับบริการจากผู้ให้บริการ เพื่อการจำหน่าย จ่ายแจก / เผยแพร่/โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / ส่งเสริมการขาย สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริการ โดยการดาวน์โหลด บนระบบปฎิบัติการ Apple iOS, Google Android, Windows Mobile, และ/หรือบนระบบปฎิบัติการอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ผู้รับบริการตกลงให้ผู้ให้บริการหักค่าใช้จ่าย และบริการของผู้ให้บริการจากรายได้ที่เกิดขึ้น คงเหลือเป็นเงินเท่าใดให้นำส่งผู้รับบริการตามที่ระบุในข้อตกลงนี้

2.หน้าที่ของผู้รับบริการ

2.1 ส่งมอบแฟ้มข้อมูล E-Contents ของผู้รับบริการ ที่จะนำมาให้บริการผ่าน บริการ MAREADS แก่ผู้ให้บริการ โดยจัดทำไฟล์เป็น PDF หรือ EPUB ในรูปแบบของ E-book และ / หรือ กรอกฟอร์มข้อมูลใส่เนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อ Generate เป็นไฟล์ PDF และ EPUB

2.2 ผู้รับบริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาแฟ้มข้อมูล E-Contents, ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตัวอักษรทางภาษาที่ใช้ในการผลิต/จัดทำขึ้น มิให้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตามลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

3. คำรับรองของผู้รับบริการ

3.1 ผู้รับบริการขอรับรองว่า E-Contents ของผู้รับบริการไม่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย และมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ทั้งนี้ในกรณีที่มีบุคคลอื่นฟ้องร้องหรือใช้สิทธิเรียกร้องจากการให้บริการ E-Contents ของผู้รับบริการ หรือหากผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่า E-Contents ไม่เป็นไปตามคำรับรองนี้ ผู้รับบริการตกลงให้ผู้ให้บริการหยุดให้บริการ E-Contents ของผู้รับบริการทันที แต่อย่างไรก็ตามผู้รับบริการยังคงต้องรับผิดต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ใช้สิทธิฟ้องร้องหรือเรียกร้องดังกล่าว

3.2 การสร้างสรรค์ใด ๆ ที่ทำขึ้นร่วมกันและ/หรือโดยผู้ให้บริการ เพื่อนำไปประกอบกับ E-Contents ของผู้รับบริการ อาทิ การออกแบบปก ภาพปก ภาพประกอบ เป็นต้น ผู้รับบริการทราบดีว่างานดังกล่าวถือเป็นลิขสิทธิ์ที่ต้องได้รับการยินยอมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร หากต้องการนำไปใช้งานนอกเหนือ บริการ MAREADS

3.3 ผู้รับบริการรับทราบว่าผู้ให้บริการไม่ได้ทราบถึงเนื้อหาของ E-Contents ของผู้รับบริการ และไม่สามารถแก้ไข หรือดัดแปลงเนื้อหาใน E-Contents ของผู้รับบริการได้ ทุก ๆ ส่วนของ E-Contents เป็นความรับผิดชอบของผู้รับบริการแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะรับผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการจะต้องต่อสู้คดี และ/หรือดำเนินการอย่างใด เพื่อปกป้องผู้ให้บริการในทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการเอง

3.4 ผู้บริการทราบถึงข้อจำกัดในระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต และเงื่อนไขของเจ้าของระบบปฏิบัติการที่อยู่นอกเหนือ บริการ MAREADS ซึ่งหาก E-Contents ของผู้รับบริการถูกปฏิเสธในการให้จัดจำหน่ายบนระบบปฏิบัติการ หรือมีการสูญหาย, เสียหายในการดาว์นโหลดทางระบบเครือข่าย รวมถึงการทำงานบนระบบ บริการ MAREADS ไม่ว่าทั้งหมด บางส่วน และ/หรือเกิดจากเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับบริการตกลงไม่อาจกล่าวโทษ เรียกร้อง หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หน้าที่ของผู้ให้บริการ

4.1 จัดเตรียมและดูแลระบบป้องกันการลักลอบโจรกรรมดูข้อมูล (Firewall) การ hack ข้อมูล การดาวน์โหลด การโอนถ่าย การคัดลอกข้อมูลเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

4.2 จัดสรร และดูแลระบบ Server ในการจัดเก็บ E-Contents ของผู้รับบริการ

4.3 จัดหาช่องทางการจำหน่าย E-Content เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในการชำระเงินเพื่อสั่งซื้อ E-Contents ผ่าน บริการ MAREADS ของผู้ให้บริการ

4.4 จัดทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรายการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ของ บริการ MAREADS โดยจัดทำผ่านสื่อต่าง ๆ ของผู้รับบริการ รวมไปถึงสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ บริการ MAREADS รวมถึงเผยแพร่เนื้อหาทดลองอ่าน (Pre - Read) ไปยังลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ ให้เข้ามาทดลองใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างการรู้จักและสร้างโอกาสในการขาย ซึ่งผู้รับบริการตกลงให้ผู้ให้บริการดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่ต้องชำระค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้รับบริการ

4.5 จัดทำระบบการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อจัดเก็บเงินจากลูกค้าที่ซื้อ E-Contents ของบริการ MAREADS รับผิดชอบทวงถามหนี้ค้างชำระจากลูกค้า ตลอดจนจัดแบ่งส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่าย E-Contents ของผู้รับบริการตามอัตราที่กำหนดในสัญญานี้ โดยจะส่งให้ผู้รับบริการตามที่ตกลงกัน

4.6 ผู้ให้บริการจะให้สิทธิในการเข้าระบบ โดยใช้ Username และ Password ส่งรหัส (Password ) สำหรับการเข้าถึงรายงานแบบทันที (Real Time) สำหรับตรวจสอบเบื้องต้นของยอดการดาวน์โหลด / การใช้บริการ / จำหน่าย จากบริการ MAREADS ให้แก่ผู้รับบริการ

4.8 เมื่อข้อตกลงการให้บริการสิ้นสุด ผู้ให้บริการจะนำ E-Contents ออกจากการบริการ MAREADS หรือดำเนินการตามสมควรตามคำสั่งของผู้รับบริการ กรณีมีผู้ใช้บริการได้ชำระค่าดาวน์โหลดก่อนข้อตกลงสิ้นสุด ผู้รับบริการตกลงให้ผู้ให้บริการเก็บ E-Contents ไว้เพียงเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในการอ่านหรือดาวน์โหลดเท่านั้น

5. คำรับรองของผู้ให้บริการ

5.1 ผู้ให้บริการจะรักษาผลประโยชน์ของผู้รับบริการ โดยจะแสวงหาช่องทาง รูปแบบ และวิธีการที่สามารถส่งเสริม ผลักดันให้เกิดความเติบโตของยอดการจำหน่าย E-Contents ของผู้รับบริการ

5.2 ผู้ให้บริการจะร่วมให้คำปรึกษาและ/หรือส่งเสริมผู้รับบริการให้เข้าถึงความสามารถในการพัฒนาเนื้อหา ที่มีจุดขาย และสอดคล้องกับตลาด เพิ่มอัตลักษณ์ที่ตอบสนองการดาว์นโหลด E-Contents ผ่าน บริการ MAREADS

5.3 ผู้ให้บริการจะพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ได้มาตรฐานในการป้องกันการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการไม่ให้บุคคลเข้าไปลักลอบโจรกรรมข้อมูล E-Contents ของผู้รับบริการในช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ

6 .ข้อจำกัดความรับผิด

ผู้ให้บริการได้จัดทำระบบการลักลอบใช้ข้อมูลหรือการโจรกรรมข้อมูล E-Contents ที่จัดจำหน่ายผ่าน บริการ MAREADS ซึ่งผู้รับบริการรับทราบ และเข้าใจว่าการจู่โจมของไวรัส สิ่งรบกวนระบบ การบุกรุกจากภายนอกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการไม่ถือเป็นความผิดของผู้ให้บริการ และให้ถือเป็นปัญหาร่วมกันในการช่วยกันแก้ไข

7. การกำหนดราคา และการชำระรายได้จากการขาย

7.1 การกำหนดราคาขาย E-Contents และการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ ของผู้รับบริการให้เป็นความเห็นร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

7.2 การชำระรายได้จากการขาย ผู้ให้บริการจะชำระรายได้ที่ได้จากการให้บริการดาวน์โหลด / จำหน่าย E-Contents ตามข้อตกลงนี้ ให้แก่ทางผู้รับบริการ โดยเงื่อนไขดังต่อไปนี้

7.2.1 คู่สัญญาตกลงว่ารายได้ภายใต้ข้อตกลงนี้ คำนวณจากรายได้จากการขายของ E-Contents ข้างต้นเฉพาะที่ได้ให้บริการดาวน์โหลด / จำหน่ายแล้วเสร็จ และได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หัก ด้วยค่าบริการระบบการชำระเงินภายในระบบปฏิบัติการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน / ตัวแทนขาย /ช่องทาง/ตัวกลางรับชำระเงิน จนได้ผลลัพธ์เป็นรายได้สุทธิ แล้วจึงนำมาคำนวณเป็นรายได้และค่าบริการตามที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้ายข้อตกลง และจะทำการชำระรายได้ดังกล่าวสำหรับรายได้ของเดือนปัจจุบันให้กับผู้รับบริการภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ให้บริการได้รับใบสรุปยอดรายได้ของผู้รับบริการจากเจ้าของระบบปฏิบัติการ Apple iOS, Google Android, Windows Mobile, และระบบปฏิบัติการอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะจัดทำระบบรายงานจำนวนครั้งของการดาวน์โหลด / จัดจำหน่าย E-Contents ของผู้รับบริการ เป็นเอกสารรายงานสรุปการดาวน์โหลด / ขาย E-Contents ของ ผู้รับบริการ ในเดือนนั้นๆ ส่งให้กับผู้รับบริการพร้อมการชำระรายได้

7.2.2 ในการชำระเงินรายได้ตามข้อ 7.2.1 หากเดือนใดมียอดชำระน้อยกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผู้ให้บริการจะยกยอดไปชำระในเดือนถัดไปที่มียอดชำระครบ 1,000 บาทขึ้นไป เว้นแต่เป็นการชำระเงินในเดือนสุดท้าย

8. ภาษีอากร

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงรับภาระค่าภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนด หากการชำระรายได้ หรือเงินใด ๆ ตามสัญญานี้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ให้บริการจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดก่อนนำส่งรายได้ หรือเงินใด ๆ ให้ผู้รับบริการ

9.การโอนสิทธิ

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่องค์กรหรือบุคคลอื่นไม่ได้ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อนเท่านั้น

10.การบอกกล่าว

หนังสือบอกกล่าว หนังสือ หรือการติดต่อใด ๆ ที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ให้ส่งไปยังผู้รับบริการตามที่อยู่ หรือส่งทางโทรศัพท์ (สมาร์ทโฟน) หรือโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้รับบริการทางใดทางหนึ่งตามที่ได้ให้ข้อมูลและหลักฐานในขั้นตอนการลงทะเบียน

สำหรับผู้ให้บริการสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 0 -2422-9999 ต่อ 4989 โทรสาร 0-2422-9905
E-mail Address : [email protected]

หากผู้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดบัญชีที่ใช้รับรายได้ ผู้รับบริการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ให้บริการทราบพร้อมกับส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภาย 3 (สาม) วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

11. การสิ้นสุดข้อตกลง

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะขอยกเลิกข้อตกลงสัญญานี้ ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นทำหนังสือบอกกล่าวแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน ทั้งนี้การใช้สิทธิยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ไม่กระทบถึงสิทธิหน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญาที่มีต่อกันก่อนวันที่ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง

ผู้รับบริการได้อ่านเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายข้อตกลงโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ จึงขอแสดงเจตนาเข้าผูกพันตนตามข้อตกลงนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตน รวมทั้งไฟล์ หรือเอกสารหลักฐานที่มอบไว้ในการลงทะเบียนนั้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
Back