ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ MAREADS นี้  สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537   บรรดางานวรรณกรรม บทความ ข้อความ เนื้อหา ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว สื่อ เสียง ข้อมูลต่างๆ ทุกรูปแบบที่ปรากฏบนเว็บไซต์  หรือในรูปแอพพลิเคชั่น MAREADS และที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์อื่นๆ ภายใต้การดูแลของเว็บไซต์ www.mareads.com หรือ แอพพลิเคชั่น MAREADS  ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไข/เพิ่มเติมทุกฉบับ

ห้ามมิให้บุคคลใดคัดลอก ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร   หากผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

การเข้าถึง หรือใช้บริการ เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น  ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” รวมถึงบริษัทสาขา   หรือบริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา” หมายถึงท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (“เงื่อนไข”) และท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  MAREADS เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่สนใจในการเขียน

ท่านในฐานะผู้สนใจในการเขียน ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า“ท่าน” หรือ “นักเขียน” สามารถอัพโหลดผลงานเขียนของท่านผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เพื่อเผยแพร่งานเขียน “นิยาย” หรือ “ผลงาน” ทุกประเภท

 

 

 

1. เงื่อนไขโดยทั่วไป

เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการ โดยได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  ถือว่าท่านได้อ่าน   เข้าใจ  ยินยอม และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า “ข้อตกลง” หรือ “เงื่อนไข” นอกจากนี้การใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตภายใต้ควบคุมหรือดูแลโดยบริษัทฯ ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า “ช่องทางของ MAREADS” “บริการ” หรือ “เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ” หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

 

2. การสร้างบัญชีของท่าน

การใช้บริการท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  โดยให้รายละเอียดต่างๆ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านเอง และตรงต่อความเป็นจริง  เพื่อใช้แสดงตนและตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  (“บัญชีผู้ใช้”)  และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ  อนึ่ง บริษัทฯ ได้เพิ่มข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ท่านกรอกในขั่นตอนการลงทะเบียน  ในกรณีที่เกิดปัญหาและท่านต้องการให้บริษัทฯ เรียกคืนชื่อบัญชี

 

กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที   ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบทุกการกระทำภายใต้การใช้บัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน    

หากท่านพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที   ในการนี้บริษัทฯ จะให้ท่านยืนยันตัวตนใหม่ หากบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง  บริษัทฯ จะทำการเพิกถอนบัญชี และ/หรือให้ท่านลงทะเบียนตั้งชื่อบัญชีใหม่ และ/หรือตั้งรหัสผ่านใหม่  ไม่ว่าอย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น หากท่านไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนบัญชีดังกล่าวได้ทันที

บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน   จากการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้  

  

3. ประเภทของผลงาน

3.1 ประเภทผลงาน

นิยายหรือผลงานที่อัพโหลดผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ต้องเป็นผลงานที่ท่านเขียนหรือสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองทั้งหมดเท่านั้น และจะต้องเป็นผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่น โดยท่านสามารถอัพโหลดผลงานตามหมวดหมู่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  เช่น นิยายรักวัยรุ่น นิยายรักโรแมนติก นิยายตลก นิยายแอ๊คชั่น นิยายสยองขวัญ เป็นต้น กรณีที่ผลงานของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีเนื้อหา ภาษาหรือภาพประกอบที่ไม่เหมาะสมกับผู้อ่านที่เป็นเยาวชน  ท่านจะต้องมีการแสดงข้อความที่แนะนำและระบุถึงความเหมาะสมของกลุ่มผู้อ่าน เช่น “เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป” “ผู้อ่านที่เป็นเยาวชนควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน” “ผู้ปกครองควรชี้แจงหรือชี้แนะ” เป็นต้น อย่างไรก็ตามผลงานของท่านจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน และ/หรือไม่ลามกอนาจาร  และ/หรือไม่มีลักษณะต้องห้ามจากทางราชการ และ/หรือไม่หมิ่นประมาท ว่าร้ายต่อบุคคลอื่น และ/หรือไม่เป็นความผิดตามกฎหมายบัญญัติไว้

 

3.2 เนื้อหา

ผู้เขียนตกลงและยอมรับว่าผลงานและองค์ประกอบต่างๆ รวมถึงภาษาที่ใช้ ชื่อเรื่อง เนื้อหา ดีไซน์ กราฟิก รูปภาพ เพลง หรือคลิปวิดีโอ ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “เนื้อหา” ที่อัพโหลดหรือกระทำการใดๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น อื่นๆ โดยเนื้อหาดังกล่าว ท่านเป็นเจ้าของหรือได้สร้างสรรค์ หรือได้รับสิทธิหรือได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหา หรือมีสิทธิในการใช้หรือเผยแพร่เนื้อหา ซึ่งผลงานหรือเนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานหรือเนื้อหาที่ท่านจัดทำขึ้น ท่านมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเป็นความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคล และการเปิดเผยต่อสาธารณะของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดยชอบธรรมของเนื้อหาหรือท่านมีสิทธิตามกฎหมายโดยประการอื่นในการอัพโหลด ใช้ หรือเผยแพร่ผลงานหรือเนื้อหาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

3.3 ภาพประกอบ

ท่านจะต้องเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดสำหรับรูปภาพ ภาพวาด ภาพถ่าย การ์ตูนที่ใช้ประกอบเนื้อหา หรือผลงาน  (ภาพประกอบ)  กรณีท่านนำภาพของบุคคลอื่นมาใช้ประกอบ ท่านจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มา หรือให้เครดิตเจ้าของลิขสิทธิ์เสมอ และการนำมาใช้จะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากผลงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงต้องไม่กระทบถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรด้วย

กรณีมีบุคคลอื่นใดเรียกร้องให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบในผลงาน เนื้อหา ภาพประกอบตามข้อ 3.1 3.2  และ 3.3  ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวให้การเรียกร้องดังกล่าวเสร็จสิ้นไปโดยเร็วรวมทั้งรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าชดเชยต่างๆ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ ดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิ  ละเมิดลิขสิทธิ์   การกระทำอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดจากการที่ท่านนำผลงาน เนื้อหา  ภาพประกอบมาอัพโหลดผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ของบริษัทฯ

 

3.4 องค์ประกอบอื่นๆ

ท่านจะต้องเป็นเจ้าของ เพลง ดนตรี วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรือคลิปภาพและเสียง “องค์ประกอบ” ที่อัพโหลดผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  รวมถึงการตัดต่อเพลง ภาพ หรือเสียงเพื่อใช้ประกอบผลงาน ทั้งนี้องค์ประกอบดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องไม่เป็นการทำซ้ำ เผยแพร่ ดัดแปลงงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น

อนึ่ง บริษัทฯ อนุญาตให้ฝังลิงค์ (Embedded) จากเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น หรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์รายอื่นจากต้นทาง ในส่วน (หน้า) ที่บริษัทฯ อนุญาต เช่น Youtube.com  เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 4.3

 

4. ข้อจำกัดในการอัพโหลดผลงาน

  1. เนื้อหา

ท่านตกลงที่จะไม่อัพโหลดผลงานที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่ภาษาหรือข้อความมีถ้อยคำหยาบคาย หรือใส่ความบุคคลอื่นในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสังคม
 • เนื้อหาของผลงานไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด รวมถึงการดำเนินเรื่องในผลงานที่มีเนื้อหาหรือพฤติกรรมของตัวแสดงต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่มีตัวตนจริงซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 • วิพากษ์วิจารณ์ จาบจ้วง หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ รวีมถึงสร้างความเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ เนื้อหาอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษาหรือสังคม
 • เนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ
 • อื่น ๆ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย ทั้งที่อยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่บัญญัติขึ้นในอนาคต

4.2 ภาพประกอบ

ภาพประกอบที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ห้ามนำมาใช้กับผลงาน

 • ส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพประกอบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของบุคคลอื่นหรือมีลายน้ำของเจ้าของลิขสิทธิ์
 • สื่อไปในทางลามก อนาจาร หรือเป็นการยั่วยวน หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและนำไปสู่ความไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมทางเพศ หรือความต้องการทางกามารมณ์
 • มีการแสดงให้เห็นอวัยวะในส่วนที่ควรปกปิด แม้ว่าจะมีการเซ็นเซอร์อวัยวะส่วนล่างของผู้ชาย และอวัยวะส่วนบนและล่างของผู้หญิง แล้วก็ตาม รวมถึงห้ามมีภาพที่สื่อไปทางร่วมเพศ หรือทำกิจกรรมทางเพศ หรือการยั่วยุทางเพศ เช่น ภาพแสดงท่าการร่วมเพศ หรือ โชว์ให้เห็นอวัยวะเพศ  
 • ห้ามปรับแต่ง ดัดแปลง ตัดต่อ รูปภาพหรือภาพที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น และ/หรือนำมาอัพโหลดหรือโพสต์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

4.3 ข้อจำกัดอื่นๆ

ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่  ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น เช่น อัพโหลด โพสต์หรือฝังลิงค์ (Embedded) จากเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น  หรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์รายอื่น และเผยแพร่เพลงประกอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการกระทำใด ๆ  อันกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือในอนาคตบัญญัติว่าเป็นความผิด

 

5. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

 • ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ละเมิดกฎหมาย หรือสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใดๆ   รวมทั้งละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
 • ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิต่างๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคล
 • ไม่ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัวหรือในนามของบุคคลอื่น หากท่านกระทำหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคู่ค้าในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การซื้อหรือขายสินค้า การชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การรับประกันความเสียหายในสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของท่านที่เกิดจากการทำการค้าดังกล่าวในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น และหากบริษัทตรวจพบ และ/หรือผู้มีร้องเรียน บริษัทฯ จะระงับการใช้บริการเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น MAREADS ทันที และจะเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวด้วย
 • ไม่คัดลอกและ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ผลงาน ภาพประกอบ เพลงประกอบของบุคคลอื่นที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด
 • ไม่กระทำการใดๆ เพื่อนำเข้า หรือให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย  แทรกแซง หรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
 • กระทำการหรือดำเนินการใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือที่เป็นความผิดตามกฎหมาย
 • ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ ถอด แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของพื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

6. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านเผยแพร่ผลงาน เนื้อหา ภาษา ภาพ ข้อความหรือองค์ประกอบใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีลักษณะลามก อนาจาร หมิ่นประมาทบุคคลหรือสถาบัน ฯ ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่ท่านหรือบุคคลใด อัพโหลด โพสต์ หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น การแสดงความคิดเห็น แนะนำ หรือวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและละเมิดสิทธิบุคคลอื่น รวมถึงกรณีที่ท่านกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางของบริษัทฯ หรือได้รับแจ้งจากบุคคลอื่นว่าผลงานดังกล่าวมีเนื้อหา หรือองค์ประกอบของผลงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น  หรือไม่เป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 3. และ/หรือ ข้อ  4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการถอดถอน ระงับ หรือยกเลิกผลงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด  
 • บริษัทฯ จะไม่รับประกันว่าการใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นจะตรงตามความต้องการของท่านจะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือ ปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น จะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือบริการของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นจะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน  การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของท่านและท่านเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเข้าถึงผลงานนั้นๆ ไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำ หรือข้อมูลจากบริษัทฯ ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ถือว่าไม่มีการรับประกันใดๆ จากบริษัท
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการจัดหา ดูแลการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตกับอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหา ซึ่งท่านตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหานั้นๆ โดยไม่จำกัดว่าท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ หรือไม่
 • ท่านตกลงและยอมรับว่าการให้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล
 • หากท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนสมาชิกภาพ  งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใดๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของท่าน เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

7. การเรียกร้องค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกดำเนินคดี  เรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือ จากการที่ท่านละเมิดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ หรือ การกระทำใดๆ ของบัญชีท่าน เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด โดยท่านหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของท่าน

 

8. การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น

การบริการนี้ หรือบริการที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น อื่น หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ตที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น และแหล่งข้อมูลนั้นๆ  ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นและแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น หรือแหล่งข้อมูลนั้นใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้เนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏ หรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น หรือแหล่งข้อมูลนั้น

9. ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

ผลงานทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯ เช่น เนื้อหา ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และอื่นๆ โดยรวม อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น ล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัด  ว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของบริษัทฯ  ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และจะปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  ท่านยินยอมที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในผลงานและจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงผลงานดังกล่าวที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ท่านเห็นด้วยว่าท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิความเป็นเจ้าของในการดาวน์โหลดเนื้อหานั้นๆ ผ่านบริการทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  หากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  รวมถึงท่านไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลที่อื่นจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัทฯ และเจ้าของผลงานนั้นๆ  บริษัทฯไม่อนุญาตท่านให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของเจ้าของลิขสิทธิ์อื่นยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้

 

10. การละเมิดลิขสิทธิ์

ท่านรับรองว่าผลงานของท่านมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า เนื้อหาหรือสินค้าของท่านมีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านจะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ท่านตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว

 

11. สิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิก ระงับ ลบผลงาน หรือบัญชีของท่าน “ยกเลิกบริการ” โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าท่านได้ละเมิดหรือการกระทำใดๆ ที่ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯ อาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการ กรณีท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

 

12. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของผลงานภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว ในการนี้ท่านตกลงให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์  แจ้งเหตุการณ์ หรือแจ้งบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่านได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมใด ๆ อีก  นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่ง หรือที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้  ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่าน  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใดๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ ที่ท่านอาจจะใช้  

13. เงื่อนไขอื่นๆ

 • การที่ท่านเข้าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซด์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และ จะมีผลผูกพันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
 • ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใด ๆ ของเงื่อนไขนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมายหรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้น ๆ แยกออกจากส่วนที่สมบูรณ์ของสัญญาฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้น ๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของส่วนที่สมบูรณ์ของเงื่อนไขฉบับนี้
 • กรณีท่านที่ประสงค์จะนำผลงานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้บริษัทฯ พิจารณาเพื่อจัดทำเป็น e-book หรือ print on demand กับบริษัทฯ  ท่านจะต้องทำความตกลงเพิ่มเติมต่างหากตามที่ระบุไว้ด้านล่างของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้

______________________________________________________________________

Copyright 2018 MAREADS - ข้อความที่ท่านได้อ่านจากเว็บไซต์นี้เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและเผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ไม่ได้เห็นด้วยและไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน กรุณาแจ้งมาที่ www.mareads.com เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

****************************

การประมวลผลและบันทึกข้อมูลการใช้บริการ

ในการใช้บริการ www.mareads.com  ผู้ขอใช้บริการ นักเขียน  ผู้อ่าน ตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูล หรือเนื้อหาส่วนใดๆ ที่เกี่ยวกับท่าน  และ/หรือประวัติการใช้บริการ และ/หรือการดำเนินการใดๆ ผ่าน www.mareads.com เพื่อทำการวิเคราะห์ และ/หรือจัดทำข้อมูลในเชิงสถิติ  และ/หรือ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือพัฒนาบริการของบริษัทฯ  และ/หรือ เพื่อการใดๆ ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ไม่ว่าการใช้บริการนี้จะได้สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ก็ตาม

 

ท่าน/ผู้รับบริการได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAREADS ข้างต้นทั้งหมดโดยละเอียดแล้ว  เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ   จึงขอแสดงเจตนาเข้าผูกพันตนตามข้อตกลงนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตน รวมทั้งไฟล์ หรือเอกสารหลักฐานที่มอบไว้ในการลงทะเบียนนั้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ 

                                                                                                           

 

กรณีประสงค์ส่งผลงานให้บริษัทฯ จัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (self-published e-book) หรือ สั่งพิมพ์หนังสือแบบ print on demand

ท่านต้องเลือกทำเครื่องหมาย   ü ในช่อง ¨  ให้บริษัทฯ จัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ self-publishede-book หรือช่องสั่งพิมพ์หนังสือแบบ print on demand แล้วดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่แนะนำในเว็บไซต์

 

กรณีที่บริษัทฯ สนใจพิจารณาตีพิมพ์หนังสือของท่าน

 • ท่านต้องเลือกทำเครื่องหมาย   ü ในช่อง ¨   ยินยอมให้บริษัทฯ พิจารณาตีพิมพ์หนังสือ
 • หากท่านยินยอมให้บริษัทฯ  ตีพิมพ์หนังสือของท่าน   บริษัทฯ จะใช้เวลาพิจารณาผลงานของท่าน ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ท่านเครื่องหมาย   ü ในช่อง ¨  ในการนี้ท่านตกลงส่งมอบหรือตกลงให้บริษัทมีสิทธิเข้าถึงต้นฉบับผลงานของท่านเป็นลำดับแรก   และท่านให้คำรับรองว่าก่อนหน้านี้ท่านไม่เคยนำเสนอผลงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใด เพื่อนำไปจัดทำ e-book หรือพิมพ์เป็นรูปเล่มทั้งสิ้น   และท่านจะต้องเขียนผลงานหรือลงผลงานให้จบบริบูรณ์ก่อน  บริษัทฯ  จึงพิจารณาว่าจะตีพิมพ์หนังสือของท่าน หรือไม่

เมื่อบริษัทฯ ตกลงตีพิมพ์หนังสือของท่าน  ท่านจะต้องลงนามในสัญญาที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อการดังกล่าวโดยเฉพาะ และตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม ผลงานของท่านได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร  เพื่อประโยชน์ในการจำหน่ายหนังสือของท่าน 

 

 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้อ่าน

ในขณะที่ท่านเป็นผู้อ่านและผู้ที่รักในการอ่าน ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้อ่าน”  สามารถเลือกอ่านผลงานตามหมวดหมู่ของผลงานที่สนใจ      รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างนักเขียนและผู้อ่านและผู้ที่รักในการอ่าน    ควรระวังเรื่องการแสดงความเห็น  และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฯ  ในข้อที่ 9.  ถึงข้อที่ 13.  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการนี้บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการตามที่ระบุในข้อดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ผู้อ่านทราบล่วงหน้า

ข้อจำกัดของผู้อ่าน

-ผู้อ่านต้องมีอายุตั้งแต่ 14 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป   

-ผู้อ่านที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  ไม่สามารถเข้าใช้บริการในหมวดหมู่ที่จำกัดอายุได้

-ผู้อ่านที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแสดงความเห็นได้  

M A R E A D S