Mareads
เงื่อนไขการใช้บริการ Platform MaReads

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ www.mareads.com หรือ Mobile Application : MaReads ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Platform MaReads” ภายใต้การให้บริการโดย บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” ทางบริษัทฯ จะถือว่า นักเขียน หรือ นักอ่าน ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ปรากฏบน Platform MaReads นี้ ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้สมัครเป็นนักเขียนหรือนักอ่านแล้ว นอกจากนี้ นักเขียน หรือ นักอ่าน ยังต้องยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Platform MaReads และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บน Platform MaReads มีอยู่ ณ ปัจจุบัน และ/หรือที่จะได้มีขึ้นในอนาคต เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึง หรือการใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เป็นต้น

Platform MaReads เป็นบริการสื่อกลางระหว่างนักเขียนและนักอ่านที่สนใจในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม ทั้งในรูปแบบนิยายและการ์ตูน และผู้ที่รักในการอ่าน โดยนักเขียนสามารถอัปโหลดผลงานผ่าน Platform MaReads เพื่อเผยแพร่งาน ผลงาน ทุกประเภท ในขณะที่นักอ่านก็สามารถเลือกอ่านผลงานตามหมวดหมู่ของผลงานที่สนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างนักเขียนกับนักอ่าน

คำจำกัดความ

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

นักเขียน หมายถึง ผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลงาน ซึ่งจะมี 2 ประเภท ได้แก่ นักเขียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน และ นักเขียนที่ลงทะเบียน

นักเขียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน หมายถึง นักเขียนที่ไม่ได้ผ่านการยืนยันตัวตนและยังไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ให้สามารถกำหนดเหรียญเพื่อเข้าถึงผลงานของตัวนักเขียนเอง และไม่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้จากผลงานนั้น

นักเขียนที่ลงทะเบียน หมายถึง นักเขียนที่ผ่านการยืนยันตัวตนและได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ให้สามารถกำหนดเหรียญเพื่อเข้าถึงผลงานของตัวนักเขียนเองได้ เพื่อมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้จากผลงานนั้น

นักอ่าน หมายถึง ผู้ที่ใช้เหรียญเพื่อรับสินค้าหรือบริการอื่นใดภายในแพลตฟอร์ม MaReads

Platform MaReads หมายถึง www.mareads.com หรือ Mobile Application : MaReads ซึ่งให้บริการโดย บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

ผลงาน หมายถึง งานวรรณกรรม หรืองานศิลปกรรม ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้ความวิริยะ อุตสาหะ สติปัญญา ลงทุน ลงแรง ผ่านรูปแบบตัวอักษรหรือภาพด้วยตัวนักเขียนเอง หรือที่นักเขียนมีสิทธิ หรือที่นักเขียนได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อนำเข้าสู่ระบบของ Platform MaReads และอนุญาตให้บริษัทฯ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ เพื่อผลประโยชน์ของนักเขียน ซึ่งจะมี 2 ประเภท คือ แฟนฟิก (Fan Fiction) และ ออริจินอล (Original)

แฟนฟิก (Fan Fiction) หมายถึง ผลงานที่นักเขียนอาจนำบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง หรือตัวละครหรือเนื้อเรื่องในงานวรรณกรรมหรืองานศิลปกรรมเรื่องอื่นที่มีอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ใน Platform MaReads หรือไม่ก็ตาม มาเรียบเรียงประพันธ์ต่อ ตามจินตนาการของนักเขียน เช่น อาจเรียบเรียงประพันธ์ต่อจากผลงานออริจินอลหรือผลงานแฟนฟิกด้วยกันเอง ทั้งนี้ ผลงานประเภทนี้ไม่สามารถกำหนดเหรียญเพื่อเข้าถึงผลงานได้

ออริจินอล (Original) หมายถึง ผลงานที่นักเขียนเรียบเรียงประพันธ์ขึ้นใหม่ตามจินตนาการของนักเขียนโดยไม่ได้นำเอาตัวละครหรือเนื้อเรื่องในผลงานใดมาประพันธ์ต่อ เว้นแต่จะเป็นภาคต่อของผลงานนั้น และไม่ว่าผลงานนั้นจะอยู่ใน Platform MaReads หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ผลงานออริจินอลยังให้รวมไปถึงการแปลมาจากภาษาต่างประเทศด้วย อนึ่ง ผลงานประเภทนี้สามารถกำหนดเหรียญเพื่อเข้าถึงผลงานได้

เหรียญ หมายถึง สิ่งที่บริษัทฯ กำหนดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการ ซื้อ แลกเปลี่ยน ให้ หรือสนับสนุน เพื่อรับสินค้าหรือใช้บริการภายใน Platform MaReads โดยมี เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญอื่น ๆ ที่บริษัทฯ อาจกำหนดขึ้นในภายหลัง ทั้งนี้ เหรียญไม่สามารถโอน กลับคืน ทอน หรือกระทำการใด ๆ ให้กลับมาเป็นเงินได้ เว้นแต่จะได้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และมิใช่สินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย

เหรียญทอง หมายถึง สิ่งที่ใช้สำหรับ ซื้อ แลกเปลี่ยน ให้ หรือสนับสนุน เพื่อรับสินค้าหรือเพื่อใช้บริการภายใน Platform MaReads ซึ่งจะได้รับมาจากการซื้อผ่านตัวกลางการชำระเงินในระบบของ Platform MaReads

เหรียญเงิน หมายถึง สิ่งที่ใช้สำหรับ ซื้อ แลกเปลี่ยน ให้ หรือสนับสนุน เพื่อรับสินค้าหรือเพื่อใช้บริการภายใน Platform MaReads ซึ่งจะได้รับมาจากการที่บริษัทฯ แจกให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน Platform MaReads หรือได้รับมาในกรณีอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ เหรียญเงินจะมีอายุหรือมีระยะเวลาในการใช้

ตัวละครสำหรับรับการสนับสนุน หมายถึง ตัวละครในผลงานของนักเขียนที่นักเขียนเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อประสงค์จะให้มีการเปิดรับการสนับสนุนเป็นเหรียญจากนักเขียน หรือ นักอ่าน

เรตติ้ง หมายถึง การจัดระดับเนื้อหา เพื่อกำหนดความเหมาะสมของการอ่านและรับชมสำหรับนักอ่านที่เป็นเด็กหรือเยาวชน และเพื่อความสะดวกในการใช้บริการของนักอ่าน

1. เงื่อนไขโดยทั่วไป

กฎ ระเบียบ ข้อตกลง ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเพื่อการให้บริการหรือการใช้บริการ Platform MaReads รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีขึ้นในอนาคตอันเป็นส่วนหนึ่งของบริการ Platform MaReads เช่น การสร้างบัญชีเพื่อใช้บริการ การใช้บริการ การใช้เหรียญ การนำผลงานลงระบบ การปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ Platform MaReads ของบริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นต้น จะมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันตามกฎหมายก็ต่อเมื่อ นักเขียน หรือ นักอ่าน ได้ตกลงยินยอม หรือยอมรับ หรืออนุญาต ในกฎ ระเบียบ ข้อตกลง ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดนั้นแล้ว

2. เรื่องทั่วไปในการใช้งาน Platform MaReads

2.1 การสร้างบัญชีผู้ใช้

2.1.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกับบุคคลที่สร้างบัญชีบน Platform MaReads เท่านั้น

2.1.2 ในการใช้บริการ นักเขียน หรือ นักอ่าน จะต้องลงทะเบียนบน Platform MaReads โดยกำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริง และหมั่นปรับปรุงแก้ไขหรือตรวจสอบข้อมูลของบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่านักเขียน หรือ นักอ่าน ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือเพิกถอนบัญชี หรือระงับการใช้บริการของนักเขียน หรือ นักอ่าน ได้ทันที

2.1.3 นักเขียน หรือ นักอ่าน ต้องรักษาบัญชีและรหัสผ่านของนักเขียน หรือ นักอ่าน ให้ปลอดภัยตลอดการใช้บริการ หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของนักเขียน หรือ นักอ่าน โดยไม่ได้รับอนุญาต นักเขียน หรือ นักอ่าน ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที

2.1.4 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากบัญชีของนักอ่าน นักเขียน หรือนักเขียน หรือ นักอ่าน ถูกใช้งานโดยบุคคลอื่นไม่ว่าเพราะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของนักเขียน หรือ นักอ่าน จากการที่นักเขียน หรือ นักอ่าน หรือบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีของนักเขียน หรือ นักอ่าน กระทำการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ

2.2 การเข้าถึงผลงาน การสนับสนุนตัวละคร

2.2.1 นักเขียน หรือ นักอ่าน สามารถเข้าถึงผลงานของนักเขียนได้ทุกงาน หรือสนับสนุนตัวละครได้ทุกตัวละครตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดหรือตั้งเงื่อนไขเอาไว้ใน Platform MaReads

2.2.2 นักเขียน หรือ นักอ่าน สามารถเข้าถึงผลงานประเภทแฟนฟิกได้โดยไม่ต้องใช้เหรียญ

2.2.3 นักเขียน หรือ นักอ่าน สามารถเข้าถึงผลงานประเภทออริจินอลได้ก็ต่อเมื่อใช้เหรียญตามที่นักเขียนเจ้าของผลงานได้กำหนดจำนวนเหรียญสำหรับการเข้าถึงผลงานเอาไว้ หรือสามารถเข้าถึงผลงานได้โดยไม่ต้องใช้เหรียญก็ได้ แล้วแต่นักเขียนเจ้าของผลงานจะกำหนด

2.2.4 นักเขียน หรือ นักอ่าน สามารถสนับสนุนตัวละครที่นักเขียนได้สร้างขึ้นโดยการใช้เหรียญ

2.2.5 นักเขียน หรือ นักอ่าน สามารถเข้าถึงผลงานหรือสนับสนุนตัวละครได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถเข้าถึงผลงานหรือสนับสนุนได้ตลอดเวลาจนกว่าผลงานหรือตัวละครสำหรับการสนับสนุนนั้นจะถูกระงับ ยกเลิก เพิกถอน หรือหมดระยะเวลา แล้วแต่กรณี

2.2.6 ผลงานหรือตัวละครที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ จะระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอนผลงานหรือตัวละครนั้น แต่ถ้าหากปรากฏว่า นักเขียน หรือ นักอ่าน ได้เคยใช้เหรียญเพื่อเข้าถึงผลงานหรือสนับสนุนตัวละครไปแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเหรียญในประเภทและจำนวนที่นักเขียนหรือนักอ่านได้ใช้ไปเพื่อการนั้น

2.3 การได้เหรียญ

2.3.1 นักเขียน หรือ นักอ่าน สามารถได้เหรียญมาโดยวิธีการดังนี้

2.3.1.1 เหรียญทอง สามารถได้มาโดยการซื้อผ่านตัวกลางการชำระเงินในระบบของ Platform MaReads หรือตามที่บริษัทฯ อาจกำหนดขึ้นในภายหลัง

2.3.1.2 เหรียญเงิน สามารถได้รับมาจากการที่บริษัทฯ แจกให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน Platform MaReads หรือได้รับมาในกรณีอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ เหรียญเงินจะมีอายุหรือมีระยะเวลาในการใช้

2.3.1.3 เหรียญอื่น ๆ สามารถได้รับมาจากกิจกรรม หรืออื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นในภายหลัง

2.4 การได้สิทธิประโยชน์

2.4.1 นักเขียน หรือ นักอ่าน อาจได้รับสิทธิประโยชน์จากบริษัทฯ เพื่อใช้บริการ Platform MaReads เช่น คูปอง ส่วนลด ของแถม หรืออื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น

3. การนำเข้าผลงานของนักเขียนและการสร้างตัวละครสำหรับรับการสนับสนุน

3.1 นโยบายทั่วไปของการนำเข้าผลงานและการสร้างตัวละครสำหรับการสนับสนุน

3.1.1 ผลงานที่นักเขียนนำเข้าสู่ระบบ Platform MaReads จะต้องเป็นผลงานที่นักเขียนสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

3.1.2 นักเขียนสามารถนำผลงานเข้าสู่ระบบตามหมวดหมู่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน อาทิ นิยายรักวัยรุ่น นิยายโรแมนติก นิยายแฟนตาซี นิยายระทึกขวัญ/สยองขวัญ นิยายกำลังภายใน และอื่น ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นในภายหลัง เป็นต้น รวมถึงเรตติ้งที่เหมาะสม หากผลงานของนักเขียนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่อาจมีเนื้อหา ภาษา หรือภาพประกอบที่ไม่เหมาะสมกับนักอ่านที่เป็นเด็กหรือเยาวชน อาจถูกระงับการเข้าถึงไว้ชั่วคราวจนกว่านักเขียนจะเลือกเรตติ้งที่เหมาะสมกับผลงาน

3.1.3 ผลงานที่นำเข้าสู่ระบบ Platform MaReads นักเขียนสามารถนำเข้าได้หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบวรรณกรรม เช่น งานเขียน บทประพันธ์ บทความ หรืออื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน และรูปแบบศิลปกรรม เช่น งานวาด รูปภาพ รูปถ่าย หรืออื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

3.1.4 นักเขียนสามารถกำหนดประเภทของผลงานได้ว่าจะเป็นประเภทแฟนฟิกหรือออริจินอล แต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเอาไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้

3.1.5 ในกรณีที่นักเขียนกำหนดผลงานเป็นประเภทออริจินอล จะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นประเภทแฟนฟิกได้ แต่ถ้าหากมีการกำหนดเหรียญเพื่อการเข้าถึงผลงานนั้นไว้ก่อนแล้ว จะถูกปลดการกำหนดเหรียญโดยอัตโนมัติ

3.1.6 ในกรณีที่นักเขียนกำหนดผลงานเป็นประเภทแฟนฟิก จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นประเภทออริจินอลได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

3.1.7 นักเขียนสามารถสร้างตัวละครเพื่อรับการสนับสนุนได้ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการนี้เท่านั้น

3.2 เนื้อหาในผลงาน

นักเขียนต้องสร้างสรรค์ผลงานและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ชื่อเรื่อง โครงเรื่อง เนื้อเรื่อง ตัวละคร ภาพ และสิ่งใด ๆ ที่ประกอบเข้ากันเป็นเรื่องราว ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา” ด้วยตนเองหรือได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่

นักเขียนต้องไม่นำเนื้อหาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เข้าสู่ระบบ Platform MaReads

3.2.1 เนื้อหาที่พูดถึงบุคคล องค์กร หรือสถาบันใดๆ ในลักษณะที่ผิดต่อกฎหมาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรือหมิ่นประมาท

3.2.2 เนื้อหาที่สื่อถึงหรือบรรยายถึงการแสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่เกี่ยวกับทางเพศซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นทางเพศหรือยั่วยุกามารมณ์ เนื้อหาที่ใช้คำหยาบคาย หยาบโลน รวมถึงคำหยาบเกี่ยวกับเพศ อวัยวะเพศ อย่างโจ่งแจ้ง จนถึงขนาดเป็นการขัดหรือแย้งต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

3.2.3 เนื้อหาที่มีตัวละครหรือการแสดงข้อความที่กล่าวถึงบุคคลอายุต่ำกว่าสิบแปดปี หรือแสดงได้ว่าเป็นบุคคลอายุต่ำกว่าสิบแปดปี ซึ่งเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับความรุนแรง เรื่องเพศ ลามก อนาจาร หรือพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม

3.2.4 การลงเนื้อหาที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบ อาทิ ลงเนื้อหาที่มีลักษณะซ้ำ เพิ่มยอดเข้าชมโดยทุจริต หรือกระทำอื่นใด โดยมีเจตนาทำให้สถิติ หรือระบบการแสดงผลในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง

3.2.5 เนื้อหาที่เป็นการยุยงส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือเนื้อหาล่อแหลม หรือเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเนื้อหาที่อาจกระทบความมั่นคงของประเทศ

3.2.6 เนื้อหาใด ๆ ที่กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และ/หรือในอนาคตบัญญัติว่าเป็นความผิด เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ การหมิ่นประมาท ฉ้อโกง การละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือสิทธิส่วนบุคคล การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

3.3 รูปภาพในผลงาน

นักเขียนจะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ในรูปภาพนั้นได้ ไม่ว่ารูปภาพนั้นจะเป็นภาพวาด ภาพถ่าย ภาพการ์ตูน ภาพโปรไฟล์ ภาพประกอบ ภาพปก หรือภาพอื่นใดที่ใช้เพื่อประกอบผลงาน

นักเขียนต้องไม่นำรูปภาพที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เข้าสู่ระบบ Platform MaReads

3.3.1 รูปภาพที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือผิดกฎหมาย

3.3.2 รูปภาพที่สื่อถึงหรือแสดงถึงไปในทางลามกอนาจาร ล่อแหลม ยั่วยวน ความคลั่งไคล้ทางเพศ (Fetishism) หรือนำไปสู่ความไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมทางเพศหรือความต้องการทางกามารมณ์

3.3.3 รูปภาพที่มีการแสดงให้เห็นอวัยวะในส่วนที่ควรปกปิดโดยไม่มีการเซ็นเซอร์ หรือมีลักษณะที่เปลือยเปล่าไร้สิ่งใด ๆ ห่อหุ้มปกปิดไว้ ได้แก่ อวัยวะเพศของผู้ชายหรือผู้หญิง หน้าอกของผู้หญิง ก้นของผู้ชายหรือผู้หญิง

3.3.4 รูปภาพที่สื่อถึงหรือแสดงถึงการร่วมเพศหรือทำกิจกรรมทางเพศ ไม่ว่าจะระหว่างเพศใดก็ตาม โดยไม่มีการเซ็นเซอร์

3.3.5 กรณีที่นำรูปภาพที่ทางบริษัทฯ หรือ Platform MaReads มีบริการให้ ไปใช้ประกอบผลงานของตน เพื่อประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการนำไปใช้บนระบบ Platform MaReads จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ การนำไปใช้จะต้องไม่ดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ หรือบดบังตราสัญลักษณ์ MaReads

3.4 การสร้างตัวละครสำหรับรับการสนับสนุน

3.4.1 นักเขียนสามารถสร้างตัวละครเพื่อรับการสนับสนุนที่มาจากผลงานที่อยู่ในระบบ Platform MaReads เท่านั้น

3.4.2 นักเขียนสามารถกำหนดประเภทของเหรียญ และจำนวนเหรียญที่ต้องการจะรับการสนับสนุนตัวละครก็ได้

3.4.3 รูปลักษณ์ ลักษณะ กิริยาอาการ อิริยาบถต่าง ๆ ของตัวละคร ให้นำเอาข้อ 3.2 และ 3.3 มาปรับใช้

3.5 องค์ประกอบอื่นๆ ในผลงาน

ผลงานที่นักเขียนนำเข้าสู่ระบบ Platform MaReads อาจมีองค์ประกอบอื่น ๆ นอกจากงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรม เช่น เพลง ดนตรี วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว คลิปภาพ หรือเสียงอื่น ๆ เพื่อประกอบผลงาน ดังนั้น นักเขียนที่นำเอาองค์ประกอบอื่นมาใช้ประกอบผลงานจะต้องนำมาใช้อย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีสิทธิที่จะใช้โดยชอบธรรมหรือตามกฎหมาย รวมทั้งการใช้จะต้องไม่สื่อไปในทางลามก อนาจาร หรือเป็นการยั่วยวน นำไปสู่ความไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมทางเพศหรือความต้องการทางกามารมณ์ การใช้ความรุนแรง ผิดเงื่อนไขการใช้บริการหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

4. คำรับรองของนักเขียน และนักอ่าน

4.1 นักเขียนรับรองว่าผลงานที่นำเข้าสู่ Platform MaReads มิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และยังมีสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมาย

4.2 นักเขียนรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา หรือหน้าที่ที่นักเขียนมีต่อบุคคลใด ๆ

4.3 นักเขียนรับรองว่าจะไม่ใช้ Platform MaReads เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัวหรือในนามของบุคคลอื่น นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หากนักเขียนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลภายนอกนั้นในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การซื้อหรือขายสินค้า การชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การรับประกันความเสียหายในสินค้าหรือบริการ หรืออื่น ๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของนักเขียนที่เกิดจากการทำการค้าดังกล่าวในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น และนักเขียนรับรองว่าจะไม่ขอ เรียกเก็บ หรือเรี่ยไรเงินจากนักเขียน หรือ นักอ่าน คนอื่น ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือไปจากการที่บริษัทฯ กำหนด

4.4 นักเขียน หรือ นักอ่าน ขอรับรองว่าจะไม่นำเข้า โพสต์ หรือฝังลิงค์ (Embedded) ที่เข้าข่ายเป็นการรบกวน ก่อความเดือดร้อนรำคาญ สร้างความเสียหาย หรือผิดกฎหมาย เช่น การโฆษณา การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิส่วนบุคคล เป็นต้น

4.5 นักเขียน หรือ นักอ่าน ขอรับรองว่าจะไม่คัดลอก เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ ประมวลผล หรือส่งต่อข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผลงาน รูปภาพ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ นอกจากที่บริษัทฯ กำหนดเอาไว้แล้ว

4.6 นักเขียน หรือ นักอ่าน ขอรับรองว่าจะไม่กระทำการใด ๆ เพื่อให้เกิดหรือแพร่กระจายไวรัส มัลแวร์ ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือถูกออกแบบมาเพื่อรบกวนการทำงาน ก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือทำให้เสียหายแก่ Platform MaReads ทั้งนี้ยังรวมไปถึงทำลาย แทรกแซง ลักลอบโจรกรรม หรือจำกัดการทำงานตามปกติของระบบ

4.7 นักเขียน หรือ นักอ่าน ขอรับรองว่าจะไม่กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4.8 นักเขียน หรือ นักอ่าน ขอรับรองว่าจะไม่ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ หรือพยายามที่จะค้นหารหัส หรือเจาะเข้าถึงแหล่งที่มาของพื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะโดยวิธีการใด

4.9 นักเขียนอนุญาตให้บริษัทฯ ทำการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ เพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย์ซึ่งผลงานของนักเขียน ผ่านบริการหรือช่องทางใด ๆ ของบริษัทฯ รวมการอนุญาตให้นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเขียนโดยไม่ต้องขออนุญาตด้วย

4.10 ในการเข้าถึงเนื้อหาที่จำกัดอายุ นักเขียน หรือ นักอ่าน รับรองว่ามีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอัปโหลดบัตรประชาชนของตัวเองผ่านเมนูตั้งค่าโปรไฟล์ หัวข้อ “การยืนยันอายุ” เพื่อตรวจสอบ โดย Platform MaReads จะตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันอายุเท่านั้น โดยท่านสามารถเซ็นเซอร์ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ในรูปภาพบัตรได้ทั้งหมด ยกเว้น ข้อมูลวันเดือนปีเกิด และหมายเลขบัตรประชาชน 4 หลักหลัง ทั้งนี้ เมื่อยืนยันอายุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะลบข้อมูลภาพบัตรประชาชนโดยทันที

4.11 นักเขียน หรือ นักอ่าน รับรองว่าจะไม่ใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่หยาบคาย หยาบโลน ลามก อนาจาร ไม่สุภาพ หรือข้อความที่สุ่มเสี่ยง ล่อแหลม ยุยง ปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันในสังคม หรือเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท อาฆาตมาดร้าย กล่าวหาใส่ความ ฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายหรือเงื่อนไขการใช้บริการ หรือมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีต่อประชาชน

5. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ

5.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่นักเขียน หรือ นักอ่าน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ผลงาน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีลักษณะไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ อุจาด ลามก อนาจาร ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายหรือเงื่อนไขการใช้บริการ หรือมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงการโพสต์ข้อความ เสียง รูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความคิดเห็น แนะนำ หรือวิจารณ์ในลักษณะดังกล่าวบน Platform MaReads

ในกรณีที่ผลงานของนักเขียนมีการละเมิดสิทธิ หรือไม่มีสิทธิอันชอบธรรมในผลงานนั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการระงับการเข้าถึงผลงาน หรือนำผลงานออกจากระบบ หรือลบผลงาน และมีสิทธิที่ระงับหรือลบบัญชีผู้ใช้ของนักเขียนโดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาด้วย ทั้งนักเขียนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีบริษัทฯ ถูกบุคคลภายนอกเรียกร้องค่าเสียหายหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอันเนื่องมาจากผลงานของนักเขียนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม นักเขียนจะต้องดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว และตกลงที่จะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งปวง รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว

5.2 บริษัทฯ ขอรับรองและรับประกันว่า Platform MaReads จะพัฒนามาตรฐานทางเทคโนโลยีในการปกป้อง คุ้มครอง และความปลอดภัยให้อยู่ในระดับสากล และสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ใช้หรือยอมรับกันอย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน และพัฒนาปรับปรุงสม่ำเสมอ อาทิ การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ความปลอดภัย การไม่ถูกรบกวน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งรับประกันว่าข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการจะถูกต้อง เชื่อถือได้ แต่อย่างไรก็ตามการใช้บริการใด นักเขียน หรือ นักอ่าน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริการนั้น และเป็นดุลยพินิจของนักเขียน หรือ นักอ่าน ในการเลือกใช้บริการการให้คำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ไม่ถือว่าเป็นการรับประกันใดๆ จากบริษัทฯ

กรณีการให้บริการหรือการเข้าถึง Platform MaReads เกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ นักเขียน หรือ นักอ่าน ไม่มีสิทธิยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จากบริษัทฯ

5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบกรณีนักเขียน หรือ นักอ่าน ไม่สามารถเข้าถึงผลงานหรือใช้บริการ Platform MaReads ได้ ซึ่งเกิดจากระบบหรืออุปกรณ์ของนักเขียน หรือ นักอ่าน เอง ทั้งนี้ ไม่ว่าท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม

5.4 บริษัทฯ ขอแจ้งให้นักเขียน หรือ นักอ่าน ทราบว่า ไม่มีเทคโนโลยีใดที่ปกป้องหรือคุ้มครองระบบได้ 100% แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อป้องกันความเสียหายรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ อันเกิดจากระบบอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ รวมถึงการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรมข้อมูล การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย โดยบุคคลภายนอกและ/หรือบุคคลใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือป้องกันได้ของบริษัทฯ

5.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใด ๆ ที่นักเขียน หรือ นักอ่าน ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ นักเขียน หรือ นักอ่าน ควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับนักเขียน หรือ นักอ่าน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูล และ/หรือการกระทำของนักเขียน หรือ นักอ่าน ในเรื่องนี้

6. การเรียกร้องค่าเสียหาย

นักเขียน หรือ นักอ่าน ยินยอมจ่ายค่าชดเชยให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จะต้องเสียไปเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือเกี่ยวข้องกับเหตุนั้น อาทิ ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายในการฟ้องหรือต่อสู้คดี ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งเกิดจากการที่นักเขียน หรือ นักอ่าน ได้ใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ หรือการที่นักเขียน หรือ นักอ่าน ละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ หรือการกระทำใด ๆ ของบัญชีผู้ใช้ของนักเขียน หรือ นักอ่าน รวมถึง การประมาทเลินเล่อ เพิกเฉย หรือการกระทำความผิด โดยนักเขียน หรือ นักอ่าน หรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ในชื่อบัญชีของนักเขียน หรือ นักอ่าน จนทำให้บริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย

7. การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

การบริการนี้หรือการบริการที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทางอินเทอร์เน็ตที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุม ดังนั้น นักเขียน หรือ นักอ่าน รับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลอื่นดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือไม่รับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้นทั้งสิ้น

นอกจากนี้นักเขียน หรือ นักอ่าน รับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้เนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏหรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลอื่นที่บริษัทฯ มิได้เป็นผู้ควบคุม

8. ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

ผลงานทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯ เช่น เนื้อหา (ที่ไม่ใช่ผลงานของนักเขียน) ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ รูปแบบ เมนู เสียง ซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน Platform MaReads และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ Platform MaReads รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบน Platform MaReads เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ

นักเขียน หรือ นักอ่าน ทราบดีว่าไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานของนักเขียน หรือผลงานของนักเขียนรายอื่น แล้วแต่กรณี จากการดาวน์โหลดผ่านบริการ Platform MaReads และไม่มีสิทธิที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง สร้างผลงานลอกเลียนแบบ มีส่วนร่วมในการขายหรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลอื่นจากผลงานของนักเขียนหรือของนักเขียนท่านอื่น แล้วแต่กรณี โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ และ/หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานนั้น ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวในบางอย่างสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

9. สิทธิของบริษัทฯ

9.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก ระงับ ลบผลงาน หรือบัญชีของนักเขียน หรือ นักอ่าน ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่คืนเงินค่าบริการ ค่าตอบแทน เงินอื่นใดทุกประเภท หากบริษัทฯ พบว่านักเขียน หรือ นักอ่าน ได้ละเมิดหรือการกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อเงื่อนไขการใช้บริการนี้

นักเขียน หรือ นักอ่าน ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ ดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายดังกล่าว

9.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้นักเขียน หรือ นักอ่าน ทราบล่วงหน้า ทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีนักเขียน หรือ นักอ่าน ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง นักเขียน หรือ นักอ่าน จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

10. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยนักเขียน หรือ นักอ่าน หรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของบริษัทฯ

11. เงื่อนไขการชำระเงิน

การแลกเปลี่ยน ให้ หรือสนับสนุน เพื่อรับสินค้าหรือใช้บริการภายใน Platform MaReads จะอยู่ในรูปแบบของเหรียญทอง (gold coin) และเหรียญเงิน (silver coin) หรืออย่างอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยนักเขียน หรือ นักอ่าน สามารถเติมเหรียญทองผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเหรียญเงิน เพื่อรับสินค้าหรือใช้บริการภายใน Platform MaReads ตามที่บริษัทฯ กำหนด

12. ระบบเติมเหรียญทอง

12.1 นักเขียน หรือ นักอ่าน ตกลงและยอมรับเงื่อนไขการเติมเหรียญทองผ่าน Platform MaReads ของบริษัทฯ โดยตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของการเติมเหรียญทองให้ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้

12.2 นักเขียน หรือ นักอ่าน ตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้ระบบเหรียญที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

12.3 นักเขียน หรือ นักอ่าน จะต้องเก็บรักษาบัตรเงินสด รหัสเติมเงิน (“Pincode”) ข้อมูลทางบัญชี รหัสผ่านข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงบัญชีผู้ใช้ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของนักเขียน หรือ นักอ่าน เท่านั้น นักเขียน หรือ นักอ่าน ยอมรับว่าหากมีการทำรายการใด ๆ โดยใช้ บัตรเงินสด รหัสเติมเงิน (“Pincode”) ข้อมูลทางบัญชี รหัสผ่านข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงบัญชีผู้ใช้ของนักเขียน หรือ นักอ่าน ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของนักเขียน หรือ นักอ่าน เองทุกประการ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใด ๆ จากการใช้ข้อมูลดังกล่าวผ่าน Platform MaReads

12.4 ในกรณีที่นักเขียน หรือ นักอ่าน เติมเหรียญทองผ่านช่องทางการชำระเงินใด ๆ ผ่าน Platform MaReads เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว นักเขียน หรือ นักอ่าน ตกลงว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้และนักเขียน หรือ นักอ่าน ต้องผูกพันตามเงื่อนไขของรายการดังกล่าวทุกประการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินให้กับรายการที่สำเร็จแล้วทุกกรณีเว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ดังนั้น นักเขียน หรือ นักอ่าน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการเติมเหรียญทองก่อนหรือหลังทุกครั้งที่ทำรายการ

12.5 การใช้เหรียญเพื่อสำหรับแลกเปลี่ยน ให้ หรือสนับสนุน เพื่อรับสินค้าหรือใช้บริการภายใน Platform MaReads ต้องเป็นไปตามมูลค่าหรือจำนวนที่ปรากฏบน Platform MaReads

12.6 การเติมเหรียญทองด้วยวิธีการออนไลน์ เช่น e-Banking บัตรเครดิต ตัวกลางรับชำระเงิน หรืออื่น ๆ นักเขียน หรือ นักอ่าน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของวิธีการนั้น ๆ และในกรณีเกิดความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้วิธีการออนไลน์ดังกล่าว เช่น กรอกรหัส Pincode ผิด หรือมูลค่าเงินไม่ตรงหรือมีสาเหตุมาจากระบบของผู้ให้บริการนั้น ๆ นักเขียน หรือ นักอ่าน สามารถติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ ได้โดยตรงตามที่ผู้ให้บริการได้แจ้งเอาไว้ เว้นแต่การผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดมีสาเหตุมาจากระบบ Platform MaReads นักเขียน หรือ นักอ่าน สามารถติดต่อทีมงานบริษัทฯ ได้ที่ admin@mareads.com

12.7 นักเขียน หรือ นักอ่าน ตกลงและยินยอมชำระค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมการเติมเหรียญทอง ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากนักเขียน หรือ นักอ่าน ก่อน

12.8 นักเขียน หรือ นักอ่าน สามารถตรวจสอบรายการและจำนวนเหรียญทองจากการใช้บริการของนักเขียน หรือ นักอ่าน เองได้ตลอดเวลาที่หน้า “เหรียญของฉัน” หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนดไว้

13. นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายการคืนเงิน ดังต่อไปนี้

13.1 เรื่องทั่วไปของการขอคืนเงิน

13.1.1 เฉพาะแต่เหรียญทองเท่านั้นที่สามารถขอคืนเป็นเงินได้

13.1.2 จำนวนเหรียญทองขั้นต่ำในการขอคืนเป็นเงินจะต้องไม่น้อยกว่า 100 เหรียญทอง

13.1.3 การขอคืนเงิน นักอ่านสามารถทำรายการขอคืนเงินได้ตลอดเวลา เว้นแต่ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่นักอ่านซื้อเหรียญทอง นักอ่านจะไม่สามารถทำรายการขอคืนเงินได้

13.1.4 เงินที่คืนให้กับนักอ่าน บริษัทฯ จะคืนให้เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น และในอัตรามูลค่าเดียวกันกับตอนที่นักอ่านซื้อเหรียญทอง

13.1.5 นักอ่านจะต้องทำรายการผ่านระบบขอคืนเงิน และกรอกรายละเอียดข้อมูลประกอบการขอคืนเงินให้เรียบร้อย

13.1.6 นักอ่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารที่บริษัทฯ โอนเงินคืนให้ โดยการหักออกจากเหรียญทองที่ลูกค้าขอคืน หรือบริษัทฯ เรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง

13.1.7 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับนักอ่านที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคืนเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

13.2 เหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน

13.2.1 นักอ่านได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการ Platform MaReads ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

13.2.2 นักอ่านไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคืนเงินให้ครบถ้วนเรียบร้อย

13.2.3 ชื่อบัญชีธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตที่จะรับเงินคืนไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกันกับตอนที่นักอ่านทำรายการซื้อเหรียญทอง

13.2.4 บัญชีธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตถูกปิดบัญชี ถูกยกเลิกเพิกถอน ถูกระงับ หรือถูกอายัดบัญชี ทั้งนี้ นักอ่านโปรดติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัตรโดยตรงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถทำการคืนเงินได้ หรือให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ และนักอ่านตกลงกัน

13.2.5 เหรียญทองถูกใช้ แลกเปลี่ยน ให้ หรือสนับสนุน เพื่อรับสินค้าหรือใช้บริการแล้ว

13.2.6 เกิดความผิดพลาดหรือกระทำโดยประมาทในการซื้อเหรียญทองของนักอ่านแต่เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่ นักอ่านจะได้ติดต่อบริษัทฯ เพื่อชี้แจงความผิดพลาดหรือเหตุที่กระทำโดยประมาท

13.2.7 เกิดการปรับเปลี่ยนมูลค่าราคาเหรียญทอง เพราะการใช้ Gift Voucher หรือใส่ส่วนลดเพิ่มเติม

13.2.8 มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่านักอ่านมีเจตนาทุจริต หรือไม่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัทฯ อย่างวิญญูชนทั่วไป หรือตามวัตถุประสงค์ของบริการ Platform MaReads

13.3 เหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะคืนเงินสถานเดียวโดยนักอ่านไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 13.1

13.3.1 ราคาที่จำหน่ายเหรียญทองไม่ตรงกันในขณะที่นักอ่านกำลังทำรายซื้อเหรียญทอง และนักอ่านได้ทำรายการซื้อเหรียญทองในราคาที่ไม่ถูกต้องนั้นไปเรียบร้อยแล้ว

13.3.2 เกิดเหตุสุดวิสัยตามกฎหมาย

13.3.3 เกิดเหตุใด ๆ ก็ตามอันเป็นความผิดของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องคืนเงิน

13.4 วิธีการคืนเงิน

13.4.1 กรณีนักอ่านซื้อเหรียญทองด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ จะคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีธนาคารของนักอ่านโดยตรง ที่นักอ่านได้แจ้งหรือให้รายละเอียดหลักฐานไว้กับบริษัทฯภายใน 15 วัน นับแต่นักอ่านได้ทำรายการขอคืนเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย หรือนับแต่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งตามข้อ 13.3 และเมื่อบริษัทฯ โอนเงินคืนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้นักอ่านทราบทาง SMS หรือ E-Mail

13.4.2 กรณีนักอ่านซื้อเหรียญทองด้วยวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ จะส่งเรื่องการขอคืนเงินไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตเพื่อให้ทำการคืนเงินกลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิตที่นักอ่านทำรายการซื้อเหรียญทองภายใน 15 วัน นับแต่นักอ่านได้ทำรายการขอคืนเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย หรือนับแต่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งตามข้อ 13.3 ส่วนระยะเวลาที่เงินจะกลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิตจะเป็นไปตามนโยบายของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต ซึ่งตามปกติแล้วผู้ถือบัตรเครดิตจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป หรือจะใช้ระยะเวลาประมาณ 15 - 60 วัน แล้วแต่กรณี ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ทำการส่งเรื่องการขอคืนเงินไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตเพื่อให้ทำการคืนเงินกลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิตที่นักอ่านทำรายการซื้อเหรียญทองแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้นักอ่านทราบทาง SMS หรือ E-Mail

13.5 กรณีที่นักเขียนซื้อเหรียญทองและประสงค์จะขอคืนเงิน ให้นำข้อ 13. มาปรับใช้โดยอนุโลม

14. นโยบายการคืนเหรียญ

บริษัทฯ มีนโยบายการคืนเหรียญ ดังต่อไปนี้

14.1 เรื่องทั่วไปของการขอคืนเหรียญ

14.1.1 เฉพาะแต่การใช้ แลกเปลี่ยน ให้ หรือสนับสนุน เพื่อรับสินค้าหรือใช้บริการด้วยเหรียญทองเท่านั้นที่สามารถขอคืน

14.1.2 บริษัทฯ จะทำการคืนเหรียญทองของนักอ่านเป็นเหรียญเงินหรือเหรียญอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นในภายหลัง หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด โดยมีมูลค่าเดียวกันหรือเท่ากันกับเหรียญทอง เท่านั้น

14.1.3 นักอ่านจะต้องแจ้งเหตุผลในการคืนเหรียญด้วยเสมอ ตามที่บริษัทฯ กำหนดเอาไว้ในระบบรายการขอคืนเหรียญ

14.1.4 นักอ่านมีสิทธิขอคืนเหรียญได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้ใช้เหรียญเพื่อแลกรับผลงานของนักเขียน

14.2 เหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ นักอ่านสามารถขอคืนเหรียญได้ภายใน 7 วัน

14.2.1 ผลงานของนักเขียนไม่เป็นไปตามที่นักเขียนอธิบายหรือกำหนดไว้ เช่น มีเรตติ้งเนื้อหาไม่ถูกต้อง หรือจัดผลงานอยู่ผิดหมวดหมู่ หรือผลงานผิดรูปแบบ (เช่น ระบุผลงานเป็นรูปแบบวรรณกรรมแต่ตัวผลงานเป็นรูปแบบศิลปกรรม)

14.2.2 ผลงานของนักเขียนมีจำนวนหรือปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนเหรียญที่กำหนดไว้ และนักอ่านได้ใช้สิทธิขอคืนเหรียญภายใน 7 วัน แล้ว

กรณีนักอ่านอ้างเหตุผลนี้ บริษัทฯ จะตรวจสอบผลงานดังกล่าวภายใน 7 วัน นับแต่วันที่นักอ่านทำรายการขอคืนเหรียญ ทั้งนี้ หากเกิดข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท ให้คำตัดสินชี้ขาดของบริษัทฯ เป็นที่สุด

14.3 เหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ นักอ่านสามารถขอคืนเหรียญได้เกินกว่า 7 วัน

14.3.1 ผลงานของนักเขียนมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือเชื่อว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

14.3.2 ผลงานของนักเขียนมีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการ หรือเชื่อว่ามีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการ

14.3.3 ผลงานของนักเขียนได้ถูกยกเลิกเพิกถอนออกไปจากระบบ และไม่มีการนำกลับมาให้บริการแก่นักอ่านอีก

กรณีนักอ่านเลือกเหตุผลข้อ 14.3.1 หรือ 14.3.2 บริษัทฯ จะตรวจสอบเรื่องดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่นักอ่านทำรายการขอคืนเหรียญ เพื่อยืนยันว่าผลงานของนักเขียนมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือผิดเงื่อนไขการใช้บริการ

14.4 เหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเหรียญ

14.4.1 นักอ่านได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการ Platform MaReads ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

14.4.2 นักอ่านไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคืนเหรียญให้ครบถ้วนเรียบร้อย

14.4.3 เกิดความผิดพลาดหรือกระทำโดยประมาทในการใช้เหรียญของนักอ่านแต่เพียงฝ่ายเดียว เช่น เลือกใช้หรือแลกเปลี่ยนผลงานของนักเขียนผิดคนหรือผิดเรื่อง เป็นต้น

14.4.4 เกิดการปรับเปลี่ยนมูลค่าราคาเหรียญทอง เพราะการใช้ Gift Voucher หรือใส่ส่วนลดเพิ่มเติม

14.4.5 มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่านักอ่านมีเจตนาทุจริต หรือไม่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัทฯ อย่างวิญญูชนทั่วไป หรือตามวัตถุประสงค์ของบริการ Platform MaReads

14.6 กรณีที่มีการคืนเหรียญตามเงื่อนไขข้างต้นให้กับนักอ่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นำส่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับนักเขียน โดยถือว่ารายการซื้อสินค้าดังกล่าวถูกยกเลิก และหากบริษัทฯ ได้ทำการนำส่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับนักเขียนไปแล้ว นักเขียนจะต้องคืนเงินส่วนแบ่งดังกล่าวทั้งหมดที่ได้รับไปให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ การคืนเงินส่วนแบ่งดังกล่าวอาจหักเอาจากรายได้ของนักเขียนก็ได้

14.7 กรณีที่นักเขียนใช้หรือแลกเปลี่ยนด้วยเหรียญเพื่อรับผลงานของนักเขียนท่านอื่น ให้ถือว่านักเขียนอยู่ในฐานะเดียวกันกับนักอ่าน และมีสิทธิตามข้อ 14 ทุกประการ

15. ข้อพิพาท การร้องเรียน และการลงโทษ

15.1 ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างนักอ่านด้วยกันเอง หรือนักเขียนด้วยกันเอง หรือนักอ่านกับนักเขียน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการบริการ การให้บริการ หรือเงื่อนไขการใช้บริการ Platform MaReads บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น

15.2 ในกรณีเกิดข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการบริการ หรือการให้บริการ หรือเงื่อนไขการใช้บริการ Platform MaReads ระหว่างนักอ่านด้วยกันเอง หรือนักเขียนด้วยกันเอง หรือนักอ่านกับนักเขียน หรือนักอ่านกับบริษัทฯ หรือนักเขียนกับบริษัทฯ ให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

15.3 ในกรณีที่นักเขียน หรือ นักอ่าน พบผู้กระทำความผิด มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น มีการแสดงถ้อยคำไม่สุภาพหรือคำหยาบ กิริยาไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรือลงเนื้อหาที่ละเมิดต่อเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ สามารถร้องเรียนมาที่ทีมงานบริษัทฯ admin@mareads.com หรือกด “รายงานเนื้อหา”

15.4 เมื่อบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการหรือมีการร้องเรียนเพื่อให้ตรวจสอบ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตรวจสอบกรณีดังกล่าว และในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการกระทำความผิดจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษ ดังนี้

15.4.1 กรณีแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการที่ไม่ถึงกับเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง จะถูกระงับบัญชีผู้ใช้เป็นเวลา 7 (เจ็ด) วัน

15.4.2 กรณีตรวจพบผลงานที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดต่อเงื่อนไขการใช้บริการ บริษัทฯ จะระงับผลงานดังกล่าว จนกว่านักเขียนจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม

15.4.3 กรณีตรวจพบการกระทำความผิดอันเข้าข่ายทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง จะถูกยกเลิกบัญชีผู้ใช้ทันที

16. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ การยกเลิกบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ การยกเลิกบริการ การหยุดให้บริการ การเข้าถึงผลงาน หรือคืนเงินในกรณีที่นักเขียน หรือ นักอ่าน ทุจริตในการใช้บริการ Platform MaReads โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า